Loading...... Refresh

Tupoksi Bidang

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

 1. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan Politik Dalam Negeri  dan Organisasi Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Badan.
 2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas  melaksanakan kegiatan pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi partai politik dan pemilu dan organisasi kemasyarakatan.
 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 4. pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 5. penyelenggaraan urusan politik dalam negeri;
 6. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 7. penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 9. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang politik dalam negeri;
 10. pengelolaan prasarana dan sarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 12. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

 • Agenda
 • Date Title

Loading Counter...

Share...